Poučenie a popis

Na stiahnutie

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 444/2008 Z.z.

Prevod starých tried na nové kvalifikačné stupne

Prevod starých tried na nové kvalifikačné stupne nerieši žiadna vyhláška ani iný právny predpis, t.j. zväz a ani iná inštitúcia nemá právomoc „preklápať“ staré triedy na nové stupne. V praxi zatiaľ budú vedľa seba existovať dva uznávané systémy kvalifikácií, starý – triedy a nový – kvalifikačné stupne. Tí, čo už majú vzdelanie podľa starého systému tried, nemusia školenia absolvovať odznovu, dosiahnuté vzdelanie im naďalej platí. Ak chcú pokračovať v štúdiu, napr. rozhodcovia, ktorí majú 3. triedu na vyššom stupni, tak pokračujú na 2. kvalifikačnom stupni, nezačínajú odznovu na I. kvalifikačnom stupni.

Poučenie z vyhlášky MŠ SR 444/2008 § 5

(1) Vzdelávanie a prípravu trénerov, rozhodcov a iných odborníkov v oblasti telesnej kultúry vykonávajú vzdelávacie zariadenia, ktoré majú na túto činnosť vydané potvrdenie o akreditácii ministerstvom alebo vysoké školy.

(9) Na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa uznáva odborná spôsobilosť

a) v kategórii tréner I. kvalifikačného stupňa
1. absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení,
2. aktívnym športovcom po dosiahnutí výkonnostnej úrovne určenej národným športovým zväzom a po absolvovaní záverečných skúšok akreditovaného programu,
3. absolventom športových tried stredných škôl, ktorí absolvujú vyučovací predmet športová príprava v rámci vyučovacieho procesu,

b) v kategórii tréner II. kvalifikačného stupňa
1. absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení,
2. aktívnym športovcom po dosiahnutí výkonnostnej úrovne určenej národným športovým zväzom a po absolvovaní záverečných skúšok akreditovaného programu,
3. absolventom stredných športových škôl, ktorí ukončia štúdium maturitou z predmetu športová príprava,
4. absolventom príslušných fakúlt vysokých škôl s telovýchovným a športovým programom štúdia, ktorí vykonali skúšku z príslušného športu,

c) v kategórii tréner III. kvalifikačného stupňa
1. absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení,
2. absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia na príslušnej
vysokej škole, ktorí absolvovali povinne voliteľný predmet z príslušnej športovej špecializácie v rozsahu potrebnom na získanie kategórie trénera III. kvalifikačného stupňa,

d) v kategórii tréner IV. kvalifikačného stupňa
1. absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore šport, v študijnom programe trénerstvo alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo s inou
predmetovou špecializáciou,
2. trénerom, ktorí získali najvyššiu trénerskú kvalifikáciu do 1. apríla 2002 a ktorí absolvujú doškolenie príslušného národného športového zväzu,

e) v kategórii tréner V. kvalifikačného stupňa
1. absolventom akreditovaného magisterského štúdia v odbore šport, v študijnom programe trénerstvo alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo s inou predmetovou špecializáciou,

f) v kategórii rozhodca a iný odborník
1. absolventom vzdelávacieho programu akreditovaných vzdelávacích zariadení,
2. absolventom akreditovaného bakalárskeho štúdia alebo magisterského štúdia na príslušnej vysokej škole sa uznáva aj odborná spôsobilosť v kategórii iný odborník za predpokladu, že v rámci štúdia absolvovali rozsah a obsah výučby potrebný na uznanie konkrétnej odbornej spôsobilosti.

Popis trénerských a rozhodcovských odborníkov

1. Tréner I. kvalifikačného stupňa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni rekreačného športu so záujemcami všetkých vekových kategórií. Rozsah vzdelávania je najmenej 50 hodín a najviac 100 hodín.

2. Tréner II. kvalifikačného stupňa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava štvrtú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže a rekreačného športu vo všetkých vekových kategóriách. Rozsah vzdelávania je najmenej 100 hodín a najviac 150 hodín.

3. Tréner III. kvalifikačného stupňa má úplné stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie. Získava tretiu najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín Európskej únie. Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých. Rozsah vzdelávania je najmenej 150 hodín.

4. Tréner IV. kvalifikačného stupňa je graduovaný na I. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získava druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v krajinách Európskej únie. Absolvent IV. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu vo vrcholovom športe. Je schopný viesť a kontrolovať skupinu trénerov, riadiť a modelovať tréningový proces na základe najnovších metód športového tréningu. Ovláda základy športovej kinantropológie, športovej edukológie a športovej humanistiky. Dokonale pozná štruktúru športového výkonu, ovláda metodiku a didaktiku svojho športu. Pozná princípy tvorby tréningových plánov, diagnostikovania talentovaného športovca, výkonnosti v športe a zmien trénovanosti. Dokáže aplikovať systém tréningového zaťaženia na základe objektivizovaných vstupných a priebežných informácií. Ovláda metódy zaťažovania v športe, štruktúru podnetov, metódy adaptácie, regenerácie a dlhodobého plánovania, pozná periodizáciu a zložky športového tréningu. Dokáže účinne viesť športovcov v priebehu súťaže a ovplyvniť ich aktuálny prejav. Ovláda teóriu a prax športovej masáže, regenerácie, kineziológie a ďalších aplikovaných odborov vied o športe. Vo vlastnej športovej špecializácii pozná najnovšie tréningové metódy vedúce k inovácii a optimalizácii zaťaženia. Je pripravený najmä na praktické a metodické rozlišovanie športovej prípravy mládeže a žien. Orientuje sa v problematike výživy, dopingu a dovolených podporných prostriedkov. Orientuje sa v základných právnych a občianskych problémoch svojho športu. Môže pôsobiť ako lektor na I. až III. kvalifikačnom stupni vzdelávania trénerov. Rozsah vzdelávania je minimálne šesť semestrov bakalárskeho štúdia v akreditovanom študijnom odbore šport, v akreditovanom študijnom programe trénerstvo alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo s inou predmetovou špecializáciou.

5. Tréner V. kvalifikačného stupňa je graduovaný na II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získava najvyššiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v krajinách Európskej únie. Absolvent V. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú riadiť športovú prípravu vo vrcholovom športe. Tvorí nové koncepcie pri modelovaní, riadení a diagnostikovaní športovej činnosti. Ovláda najnovšie teoretické východiská športového tréningu, športovej kinantropológie, športovej edukológie a športovej humanistiky súvisiace s prípravou športovcov na najvyššej úrovni. Pozná faktorovú štruktúru športového výkonu, ovláda teóriu a prax rozvoja všeobecných a špeciálnych faktorov športového výkonu. Vie interpretovať a využiť diagnostické metódy na určenie úrovne výkonnosti, trénovanosti, miery únavy, zaťaženia a miery adaptácie. Ovláda metódy a prostriedky modelovania športovej prípravy a predikcie športového výkonu. Vie v praxi uplatniť teoretické východiská výberu športovo talentovanej mládeže. Vo vlastnej športovej špecializácii pozná najnovšie metódy, formy a prostriedky tréningu smerujúce k intenzifikácii, individualizácii a k invencii tréningového procesu. Ovláda osobitosti prípravy žien a mládeže. Orientuje sa v problematike výživy vrcholových športovcov, dopingu, suplementácie výživových článkov a dovolených prostriedkov podporujúcich výkon. Je pripravený na marketingové a manažérske činnosti vo svojom športe. Je pripravený pôsobiť ako lektor, ale aj ako metodický a riadiaci pracovník pri ďalšom vzdelávaní odborníkov vo svojej špecializácii. Rozsah vzdelávania je minimálne štyri semestre magisterského štúdia v akreditovanom študijnom odbore šport, v akreditovanom študijnom programe trénerstvo alebo v medziodborových študijných programoch trénerstvo s inou predmetovou špecializáciou.

6. Rozhodca I. kvalifikačného stupňa má základné vzdelanie. Získava najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží na úrovni rekreačného športu a vykonávať úlohy pomocného rozhodcu na všetkých úrovniach domácich súťaží, pokiaľ národný športový zväz neustanoví inak. Rozsah vzdelávania je najmenej 15 hodín a najviac 30 hodín.

7. Rozhodca II. kvalifikačného stupňa má základné vzdelanie. Získava druhú najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží nižších kategórií a vykonávať úlohy pomocného rozhodcu na úrovni majstrovských a najvyšších súťaží, pokiaľ národný športový zväz neustanoví inak. Rozsah vzdelávania je najmenej 30 hodín a najviac 40 hodín.

8. Rozhodca III. kvalifikačného stupňa má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Získava najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike. Absolvent III. stupňa je špecializovaný odborník v konkrétnom športe, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať a viesť rozhodovanie súťaží na úrovni majstrovských a najvyšších domácich súťaží, pokiaľ národný športový zväz neustanoví inak. Rozsah vzdelávania je najmenej 40 hodín.