Organizačná štruktúra

Orgánmi Slovenskej kanoistiky sú:
a) Konferencia
b) Prezídium
c) Prezident
d) Valné zhromaždenia jednotlivých sekcií
e) Kontrolná komisia
f) Disciplinárna komisia

Konferencia Slovenskej kanoistiky

Konferencia je najvyšší orgánom Slovenskej kanoistiky.

Prezídium Slovenskej kanoistiky

Prezídium riadi činnosť Slovenskej kanoistiky v čase medzi Konferenciami v súlade s uzneseniami Konferencie.

Členmi prezídia Slovenskej kanoistiky pre obdobie 2017-2021 sú:

Prezident

Štatutárny orgán Slovenskej kanoistiky zastupujúci Slovenskú kanoistiku navonok.

Prezidentom Slovenskej kanoistiky pre obdobie 2017 – 2021 je Ivan Cibák.

Valné zhromaždenia sekcií

Valné zhromaždenie sekcie je najvyšší orgán sekcie. Sekcie sú základné zložky Slovenskej kanoistiky bez právnej subjektivity. Slovenská kanoistika sa skladá z dvoch sekcií – sekcie divokých vôd (slalom, zjadz, freestyle, morské kajaky) a sekcie hladkých vôd (rýchlosť, maratón, parakanoe, dračie lode, kanoe pólo). Člesnké kluby Slovenskej kanoistiky realizujú svoje práva prostredníctvom sekcií.

Kontrolná komisia

Kontrolná komisia kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov Slovenskej kanoistiky a uznesení konferencie orgánmi Slovenskej kanoistiky, upozorňuje orgány Slovenskej kanoistiky na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Hlavný kontrolór Slovenskej kanoistiky: Oldřich Kovář ml., kovar@kronovision.sk

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia rieši a rozhoduje o disciplinárnych priestupkoch.

Zloženie:
Richard Grigar, grigar@nordia.sk
Ľubomír Nebeský, lubomir.nebesky@gmail.com
Roman Buček, bucek@artwell.sk
Igor Ižo, izo@canoeslalom.sk