Organizačná štruktúra

Orgánmi SZKDV sú:
a) Valné zhromaždenie (VZ)
b) Výkonný výbor (VV)
c) Prezident
d) Kontrolná komisia

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SZKDV. Riadne zasadnutie VZ sa koná 1-krát ročne do konca marca.

Výkonný výbor

Výkonný výbor je najvyšším orgánom zväzu v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Mandát Výkonného výboru začína dňom zvolenia na VZ a končí dňom zvolenia nového Výkonného výboru. VV zvoláva prezident zväzu minimálne 8-krát ročne. Prezident zvolá VV aj na návrh 2/3 členov VV alebo na návrh kontrolnej komisie.

Zvolení členovia VV na obdobie 2013 – 2016
Ivan Cibák – prezident SZKDV
Richard Galovič
Róbert Orokocký
Igor Ižo
Peter Machaj
Anton Mitašík – od 4/2015 Zora Hujsová

Prezident

Prezident riadi činnosť výkonného výboru. Je zodpovedný za vedenie, kontrolu a celkovú činnosť zväzu.
Prezidentom SZKDV je Ivan Cibák.

Kontrolná komisia

Kontrolným orgánom SZKDV je 3-členná nezávislá kontrolná komisia (KK), ktorá sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

Zvolení členovia KK na obdobie 2013 – 2016
Martin Stanovský – predseda KK
Rudolf Bárta
Štefan Džurný

Sekretariát

Hlavnou úlohou sekretariátu je správa všetkých finančných zdrojov a plnenie úloh podľa uznesení výkonného výboru. Sekretariát riadi generálny sekretár SZKDV, ktorý je aj štatutárnym zástupcom zväzu. Generálny sekretár je Lucia Antolová.