Členské príspevky

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY – SLOVENSKÁ KANOISTIKA

Konferencia Slovenskej kanoistiky schválila na svojom zasadnutí 16. marca 2017 úhradu členských poplatkov v nasledovnej výške:

 

ČÍSLO ÚČTU NA ÚHRADU ČLENSKÉHO – SEKCIA DIVOKÝCH VÔD:
IBAN: SK21 0900 0000 0051 2487 9486
SWIFT: GIBASKBX
VS: 50434101
POZNÁMKA: registračné poplatky, aktuálny rok, názov klubu