Zväz

Slovenská kanoistika je občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúce fyzické osoby a právnické osoby zastúpené športovými klubmi a oddielmi, ktorých hlavnou činnosťou je vykonávanie a podpora kanoistiky, vodnej turistiky a ďalších kanoistických aktivít (ďalej len kanoistiky) a sú zriadené ako samostatné právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike.

Sekcie sú základnými zložkami Slovenskej kanoistiky bez právnej subjektivity. Sekcie Slovenskej kanoistiky združujú všetky oddiely a kluby a zastupujú ich v riadiacich orgánoch Slovenskej kanoistiky. Slovenská kanoistika sa skladá z dvoch sekcií, a to Sekcie divokých vôd – slalom, zjazd, freestyle, morské kajaky a Sekcie hladkých vôd – rýchlosť, maratón, parakanoe, dračie lode, kanoe pólo.

Názov Slovenskej kanoistiky v anglickom jazyku je „Slovak Canoeing”.

Sídlom Slovenskej kanoistiky je Bratislava, Junácka 6, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.

Slovenská kanoistika vzniká ako priamy a bezvýhradný nástupca Slovenskej kanoistickej asociácie, Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky.

V mene Slovenskej kanoistiky vykonávajú právne úkony Prezident Slovenskej kanoistiky a dvaja štatutárni zástupcovia Slovenskej kanoistiky. Rozsah právomocí Prezidenta Slovenskej kanoistiky a štatutárnych zástupcov Slovenskej kanoistiky je stanovený kompetenčnou smernicou Slovenskej kanoistiky. Prezident Slovenskej kanoistiky môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene Slovenskej kanoistiky písomne splnomocniť inú osobu.

Symbolmi Slovenskej kanoistiky sú vlajka, logo s úplným názvom “Slovenská kanoistika”.