Stanovy

SLOVENSKÁ KANOISTIKA

Stanovy Slovenská kanoistika (update Konferencia Slovenskej kanoistiky 13. 9. 2017)
Stanovy Slovenská kanoistika (update Konferencia Slovenskej kanoistiky 16. 3. 2017)
Stanovy Slovenská kanoistika (zakladajúce)

SLOVENSKÝ ZVÄZ KANOISTIKY NA DIVOKEJ VODE

Stanovy SZKDV v pdf

Obsah stanov
Článok 1 – Základné ustanovenia
Článok 2 – Ciele, úlohy a práva SZKDV
Článok 3 – Členstvo
Článok 4 – Organizácia SZKDV
Článok 5 – Valné zhromaždenie
Článok 6 – Výkonný výbor
Článok 7 – Prezident
Článok 8 – Kontrolná komisia
Článok 9 – Sekretariát
Článok 10 – Majetok a hospodárenie
Článok 11 – Symbolika zväzu
Článok 12 – Zánik zväzu
Článok 13 – Záverečné ustanovenia

STANOVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU KANOISTIKY NA DIVOKEJ VODE

1. Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode (ďalej SZKDV) je občianske združenie, založené na členstve oddielov a klubov vodného slalomu a zjazdu, ustanovené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. a znenia neskorších predpisov, ktorého poslaním je rozvíjať združené odvetvia kanoistiky na divokej vode v Slovenskej republike a rozširovať ich po celom území Slovenskej republiky.
2. Predchodca Slovenský Zväz Vodného Slalomu a Zjazdu vznikol rozdelením Slovenského zväzu kanoistiky na dva samostatné zväzy, a to na Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky (SZRK) a Slovenský zväz vodného slalomu a zjazdu dňa 14.11.1992.
3. Tieto stanovy nadväzujú na stanovy, prijaté dňa 23.1.1993 a zaregistrované MV SR dňa 29.1.1993.
4. SZKDV a SZRK sú združené do Slovenskej kanoistickej asociácie (SKA), ktorá nie je právnickým subjektom. Jej delegovali zastupovanie záujmov zväzu v Medzinárodnej kanoistickej federácii (ICF) a Európskej kanoistickej asociácii (ECA).
5. SKA bola prijatá za člena ICF v roku 1993 a bola zakladajúcim členom ECA v roku 1994.
6. SZKDV je samostatnou, nezávislou, nenáboženskou a nepolitickou právnickou osobou s právnou subjektivitou, budovanou na demokratických princípoch s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.
7. Štatutárnymi zástupcami SZKDV sú prezident a generálny sekretár, ktorí zastupujú SZKDV navonok a konajú vo svojom mene. Za SZKDV môže konať na základe splnomocnenia fyzická alebo právnická osoba, ktorú zastupovaním poverí štatutárny zástupca. Táto osoba môže konať vždy len v rozsahu, určenom v splnomocnení.
8. SZKDV nezodpovedá za záväzky svojich členov.
9. Sídlom SZKDV je Bratislava, Junácka 6.

1. Cieľom SZKDV je popularizovať vodný slalom a zjazd, viesť mladých ľudí športovaním k harmonickému rozvoju osobnosti, zabezpečiť reprezentáciu SR a organizovať súťaže na Slovensku.
2. Úlohy SZKDV sú:
a) riadiť, rozvíjať a obhajovať športové odvetvie – vodný slalom a zjazd v Slovenskej republike a v zahraničí,
b) vytvárať personálne a ekonomické podmienky pre rozvoj vodného slalomu a zjazdu, metodické a legislatívne podmienky a služby pre činnosť členov zväzu,
c) zabezpečovať a riadiť rozvoj vrcholového, výkonnostného a mládežníckeho športu vo vodnom slalome a zjazde,
d) prispievať k zamedzovaniu užívania látok a používaniu prostriedkov zakázaných Antidopingovým kódexom MOV a ICF,
e) propagovať a dodržiavať zásady fair play v športe.
3. V sledovaní cieľov zväz spolupracuje:
a) so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ústrednými a miestnymi orgánmi verejnej správy a samosprávy,
b) so Slovenským zväzom rýchlostnej kanoistiky,
c) s orgánmi SOV a iných telovýchovných združení,
d) so strediskami štátnej športovej reprezentácie,
e) s orgánmi telovýchovy a športu Ministerstva školstva SR,
f) s marketingovými a mediálnymi partnermi,
g) s ICF, ECA a zástupcami vodného slalomu a zjazdu v iných krajinách.

1. Členmi SZKDV sú fyzické a právnické osoby.
2. Členstvo vo zväze je:
– kolektívne
– individuálne
– čestné.
3. Členstvo v SZKDV sa zakladá najmä na členstve v oddieloch a kluboch, združených v SZKDV – kolektívne členstvo. Členovia týchto oddielov a klubov (ďalej klub) sú súčasne aj členmi SZKDV.
4. Individuálni členovia musia byť starší ako 18 rokov a registruje ich sekretariát zväzu.
5. Právnické osoby musia mať registrované stanovy klubu, resp. vyššieho združenia na MV SR a musia vyvíjať činnosť, ktorá je v súlade so záujmami SZKDV.
6. Práva člena:
a) člen organizovaný v klube má právo aktívne sa zúčastňovať na pretekoch a súťažiach v súlade s ich rozpismi, pravidlami a smernicami,
b) aktívne sa zúčastňovať na činnosti zväzu,
c) zúčastňovať sa na činnosti volených orgánov, odborných, pomocných a poradných komisií,
d) podieľať sa na riadení zväzu,
e) podieľať sa na čerpaní finančných prostriedkov v súlade so schválenými pravidlami,
f) uplatňovať kritiku, svoje názory a návrhy,
g) byť informovaný o činnosti a hospodárení SZKDV,
h) byť prítomný na rokovaniach orgánov zväzu, kde sa rokuje o jeho osobe,
i) voliť a byť volený do orgánov zväzu po dovŕšení veku 18 rokov.
7. Povinnosti člena:
a) dodržiavať Stanovy SZKDV,
b) aktívne sa zúčastňovať na činnosti zväzu,
c) chrániť majetok zväzu,
d) riadne a včas platiť členské príspevky,
e) neporušovať športovú etiku,
f) nepoškodzovať záujmy zväzu.
8. Vznik členstva:
a) členstvo klubu v SZKDV vzniká schválením písomnej prihlášky klubu valným zhromaždením SZKDV,
b) členom zväzu sa stáva člen klubu, ktorého prihlásil za svojho člena klub a splnil všetky podmienky členstva,
c) individuálne členstvo jednotlivca vzniká schválením členstva výkonným výborom zväzu,
d) k registrácii členov slúži registračný preukaz zväzu,
e) aktuálny zoznam všetkých členov vedie vo svojej evidencii výkonný výbor.
9. Čestné členstvo:
a) čestným členom SZKDV sa môže stať osoba, ktorá preukázala mimoriadne zásluhy pre zväz,
b) čestných členov na návrh výkonného výboru schvaľuje valné zhromaždenie,
c) čestný člen nemá hlasovacie právo, s výnimkou čestného prezidenta, a nemôže byť volený do orgánov zväzu,
d) najvyšší stupeň čestného členstva je titul čestného prezidenta zväzu, ktorý môže získať osoba, ktorá sa mimoriadne aktívne zaslúžila o rozvoj vodného slalomu a zjazdu v SR a v predchádzajúcom období vykonávala funkciu prezidenta. Čestný prezident má na VZ hlasovacie právo.
10. Zánik členstva:
a) vystúpením klubu zo SZKDV,
b) zánikom klubu,
c) vystúpením športového odvetvia na základe zmluvy,
d) vystúpením člena z klubu,
e) ukončením členstva,
f) vylúčením za závažné porušenie Stanov zväzu, alebo zákonov SR,
g) nezaplatením členských poplatkov za bežný kalendárny rok do konca 6. mesiaca nasledujúceho roku,
h) úmrtím,
i) ukončením činnosti SZKDV.
11. Rozhodnutie o vylúčení člena alebo čestného člena zväzu prijíma VZ zväzu dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov.

Orgánmi SZKDV sú:
a) Valné zhromaždenie (VZ),
b) Výkonný výbor (VV),
c) Prezident,
d) Kontrolná komisia.

1. Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším orgánom SZKDV. Riadne zasadnutie VZ sa koná 1 krát ročne do konca marca. Všetky zasadnutia VZ zvoláva prezident zväzu. Ak o zvolanie Valného zhromaždenia požiada minimálne 1/3 členských oddielov a klubov alebo kontrolná komisia, prezident je povinný do 30 dní zvolať mimoriadne valné zhromaždenie zväzu.
2. Každý kolektívny člen má právo vyslať na zasadnutie VZ zväzu minimálne jedného delegáta s hlasom rozhodujúcim, ak v minulom roku mal aspoň 5 aktívnych športovcov alebo rozhodcov. Právo vyslať na VZ zväzu ďalších členov s hlasom rozhodujúcim má kolektívny člen na základe počtu a kvality športovcov, počtu aktívnych rozhodcov a počtu aktívnych členov podľa nasledovných zásad:
a) ďalšieho 1 člena za každých 30 športovcov alebo aktívnych rozhodcov,
b) ďalšieho 1 člena za podiel v oficiálnych reprezentačných družstvách SR vyšší ako 20%,
c) ďalšieho 1 člena za každých 100 aktívnych členov klubu.
Individuálny člen sa môže zúčastniť VZ s poradným hlasom.
3. Pozvánky na riadne i mimoriadne VZ spolu s programom rokovania posiela prezident najmenej 21 dní pred jeho konaním.
4. VZ sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý na návrh výkonného výboru (VV) schvaľuje plénum VZ. Rokovací poriadok pojednáva o hlasovacom práve i o ostatných podmienkach priebehu zasadnutia. Volebný poriadok pojednáva o spôsobe, priebehu a o ďalších možných alternatívach súvisiacich s priebehom volieb.
5. Ak v stanovenom čase na určenom mieste konania VZ nie je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov, uskutoční sa nové VZ najneskôr do 30 dní s rovnakým programom. Ak ani v opakovanom termíne nie je VZ uznášania schopné, koná sa za účasti prítomných, najmenej však zástupcov troch kolektívnych členov.
6. Volebné VZ sa koná nepárny rok po OH v zimnom období a tajným hlasovaním volí:
a) prezidenta z prítomných členov na 4-ročné obdobie,
b) ďalších členov výkonného výboru z prítomných členov na 4-ročné obdobie,
c) 3-člennú kontrolnú komisiu zväzu z prítomných členov na 4-ročné obdobie
d) predsedu kontrolnej komisie z členov novozvolenej kontrolnej komisie.
7. Volebné VZ schvaľuje:
a) správu prezidenta zväzu za uplynulé 4-ročné obdobie,
b) správu kontrolnej komisie za uplynulé 4-ročné obdobie.
8. Každé VZ rozhoduje o všetkých zásadných otázkach činnosti zväzu, najmä:
a) o prijatí nových klubov,
b) o vylúčení členov,
c) o prípadnom odvolaní prezidenta zväzu, členov výkonného výboru a kontrolnej komisie ako jednotlivcoch alebo ako celku
d) o zmenách, doplnkoch a novelizácii stanov, o symbolike,
e) schvaľuje správu o činnosti zväzu, správu o hospodárení zväzu a správu kontrolnej komisie za uplynulé obdobie,
f) uskutočňuje doplňujúce voľby do orgánov zväzu, resp. berie na vedomie zmeny v orgánoch zväzu,
g) schvaľuje kandidátov do medzinárodných komisií,
h) prerokúva prednesené návrhy a prijíma k nim uznesenia alebo závery,
i) schvaľuje čestných členov zväzu a rozhoduje o odňatí čestného členstva,
j) schvaľuje udelenie ocenení za zásluhy o rozvoj zväzu,
k) schvaľuje plán činnosti a návrh rozpočtu na ďalšie obdobie,
l) schvaľuje podmienky členstva a výšku členských príspevkov,
m) schvaľuje volebný poriadok, spôsob hlasovania a organizačný poriadok,
n) uznáša sa o zániku zväzu, o spôsobe jeho likvidácie a rozdelení majetku.
9. VZ je uznášania schopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov s výnimkou prípadov, určených týmito stanovami.
10. V prípade rovnosti hlasov vo verejnom hlasovaní rozhoduje hlas prezidenta. V prípade rovnosti hlasov v tajnom hlasovaní sa pokračuje druhým kolom.
11. Na zmeny stanov, uznesenie o vzniku členstva a vylúčení z členstva a o zániku zväzu je potrebná 2/3 väčšina hlasov.

1. Výkonný výbor je najvyšším orgánom zväzu v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Mandát Výkonného výboru začína dňom zvolenia na VZ a končí dňom zvolenia nového Výkonného výboru.
2. VV je zložený z minimálne 5 členov a pozostáva z prezidenta zväzu a z ďalších minimálne 4 členov.
3. VV zvoláva prezident zväzu minimálne 8-krát ročne. Prezident zvolá VV aj na návrh 2/3 členov VV alebo na návrh kontrolnej komisie.
4. Výkonný výbor je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov VV. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta, v jeho neprítomnosti hlas predsedajúceho.
5. Na rokovania VV je prizývaný aj predseda kontrolnej komisie zväzu alebo ním poverený člen kontrolnej komisie.
6. Na jednotlivé rokovania sú prizývaní predsedovia ďalších komisií podľa potreby a plánu práce VV.
7. Výkonný výbor plní najmä tieto úlohy:
a) riadi činnosť zväzu medzi zasadnutiami VZ, vrátane ekonomických činností,
b) zabezpečuje realizáciu uznesení VZ,
c) pripravuje VZ a navrhuje jeho program,
d) schvaľuje vlastný plán práce a kontroluje jeho plnenie,
e) zriaďuje dočasné alebo stále odborné alebo pomocné komisie a riadi ich činnosť,
f) prijíma prihlášky nových klubov za dočasných členov SZKDV,
g) kooptuje nových členov VV až do výšky 1/3 členov,
h) schvaľuje a vydáva pravidlá, smernice, súťažný poriadok, vykonávacie predpisy, správy, pokyny a informačné materiály a periodiká pre zvýšenie aktivít a informovanosti svojich členov,
i) schvaľuje a vydáva termínovú listinu domácich súťaží,
j) schvaľuje plány RD, zloženie reprezentačných družstiev a nominácie delegácií na jednotlivé podujatia, na ktoré vysiela reprezentačné družstvá, ako sú OH, MS, ME a SP všetkých kategórií,
k) udržiava a rozvíja medzinárodné vzťahy,
l) schvaľuje delegátov na Kongresy ICF, ECA i na oficiálne zasadnutia nadriadených organizácií,
m) stanovuje stupeň zmocnenia jednotlivých členov pri jednaniach s inými organizáciami,
n) zverejňuje oficiálne informácie a materiály SZKDV pre médiá a nadriadené orgány,
o) navrhuje vyznamenania a uznania v súlade so smernicou o uznaniach a oceneniach a predkladá ich VZ.
Za týmto účelom zriaďuje sekretariát zväzu a rozhoduje o prijatí a odvolaní generálneho sekretára.
8. Členstvo vo výkonnom výbore zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním valným zhromaždením,
d) zánikom členstva vo zväze.

1. Prezident riadi činnosť výkonného výboru. Je zodpovedný za vedenie, kontrolu a celkovú činnosť zväzu.
2. Prezidenta volí valné zhromaždenie na obdobie 4 rokov, t.j. do ďalšieho volebného VZ. V prípade nástupu prezidenta v medziobdobí, končí jeho mandát volebným VZ.
3. Zvoláva a vedie zasadnutia valného zhromaždenia.
4. Zvoláva rokovania VV a riadi jeho činnosť.
5. Na návrh výkonného výboru vymenováva a odvoláva generálneho sekretára zväzu .
6. Spravidla zastupuje zväz vo vyšších združeniach a v medzinárodných organizáciách.
7. V prípade potreby ustanovuje komisie a pracovné skupiny zväzu.
8. Prezidenta v neprítomnosti zastupuje viceprezident zväzu alebo iná ním poverená osoba.

1. Kontrolným orgánom SZKDV je 3-členná nezávislá kontrolná komisia, ktorá sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Je volená valným zhromaždením na obdobie 4 rokov.
3. Predseda komisie je prizývaný na všetky rokovania VV. V prípade, že sa rokovania nemôže zúčastniť, vysiela ním povereného člena kontrolnej komisie.
4. Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov zväzu, plnenie uznesení valného zhromaždenia, uznesení výkonného výboru a ostatných organizačných predpisov v činnosti VV, sekretariátu, štátnej reprezentácie a komisií zväzu.
5. Pravidelne kontroluje hospodárenie a finančnú činnosť zväzu podľa vypracovaného plánu práce.
6. Upozorňuje na zistené nedostatky a predkladá prezidentovi a členom VV návrhy a opatrenia na zlepšenie práce.
7. Vypracováva stanovisko k Správe o hospodárení a predkladá ho VZ.
8. Predkladá VZ správu o činnosti kontrolnej komisie.
9. Je oprávnená vykonávať kontrolu čerpania pridelených finančných prostriedkov od zväzu na činnosť v kluboch.
10. Plní aj arbitrážnu úlohu. Rozhoduje o odvolaniach členov zväzu voči rozhodnutiam VV.
11. Rozhodnutie kontrolnej komisie vo veci arbitrážnej je konečné a nie je voči nemu možné sa odvolať až do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Toto rozhodnutie je záväzné pre členov zväzu, VV a všetky komisie zväzu.

1. Hlavnou úlohou sekretariátu je správa všetkých finančných zdrojov, t.j. dotácií a príspevkov z verejných zdrojov, dotácií a príspevkov z SOV, od reklamných partnerov a z ostatných zdrojov.
2. Sekretariát zväzu plní ďalšie úlohy podľa uznesení výkonného výboru.
3. Sekretariát riadi generálny sekretár SZKDV, ktorý je aj štatutárnym zástupcom zväzu.
4. Na zabezpečenie činnosti sekretariátu prijíma generálny sekretár a výkonný výbor schvaľuje ďalších pracovníkov podľa vlastných možností alebo podľa pridelenia systemizovaných miest nadriadenými orgánmi.
5. Generálny sekretár podlieha po pracovno-právnej stránke prezidentovi zväzu.
6. Pracovníci sekretariátu podliehajú po pracovno-právnej stránke generálnemu sekretárovi.

1. Majetok zväzu tvoria finančné prostriedky, hmotný majetok, finančné fondy a iné majetkové práva.
2. Zdrojom majetku sú:
a) príspevky a dotácie zo štátnych zdrojov,
b) príjmy z vlastnej činnosti,
c) príjmy z SOV,
d) príjmy z členských poplatkov a darov jednotlivcov a organizácií,
e) príjmy z činnosti spoločností, ktoré na tento účel zriaďuje SZKDV.
3. Majetkom a zdrojom príjmu môžu byť aj ďalšie zariadenia a činnosti, ktoré vyplývajú z právnej subjektivity zväzu.
4. Hospodárenie zväzu sa riadi rozpočtom. Schvaľuje ho každý rok valné zhromaždenie SZKDV.
5. S finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu disponuje prezident, generálny sekretár, prípadne iná nimi poverená osoba podľa smernice o hospodárení s majetkom zväzu.
6. O všetkých presunoch, prevodoch, nadobúdaní a zbavovaní sa nehnuteľného majetku rozhoduje valné zhromaždenie zväzu. O hospodárení s nehmotným a hnuteľným majetkom rozhoduje Výkonný výbor.
7. O rozdelení finančných prostriedkov a majetku nad rámec rozpočtu bežného roka rozhoduje výkonný výbor SZKDV.
8. SZKDV môže zriadiť vlastnú obchodnú spoločnosť s majetkovou účasťou zväzu. Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia predkladá ročne spoločnosť valnému zhromaždeniu zväzu. Predmetom takejto činnosti je najmä marketingová, obchodná, reklamná a propagačná činnosť, ktorá sa uskutočňuje v súvislosti so záujmami skvalitňovania a rozširovania činnosti zväzu.

1. SZKDV má svoj vlastný znak.
2. Schváleným znakom je symbol kajakára na vlne.
3. Symbolika zväzu sa používa na pečiatke, hlavičkovom papieri, tlačivách a materiáloch zväzu, propagačných materiáloch zväzu a na reprezentačnom oblečení.

1. O zániku zväzu rozhoduje valné zhromaždenie zväzu.
2. Pri zániku SZKDV sa v súlade so všeobecnými záväznými pravidlami vykoná majetkové vyrovnanie. Na tento účel zvolané valné zhromaždenie rozhodne o forme a spôsobe likvidácie a schváli likvidátora.
3. Majetkové vysporiadanie sa vykoná tak, že prípadné aktíva sa presunú na účely, ktoré sú v týchto stanovách uvedené ako ciele a úlohy zväzu.

1. Predchádzajúce Stanovy Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a ich všetky zmeny sú registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-7491.
2. Platnosť týchto Stanov vzniká dňom ich schválenia na Valnom zhromaždení SZKDV, t.j. dňa 12.3.2011. Platnosť ďalších prípadných doplnkov vzniká dňom ich schválenia na Valnom zhromaždení SZKDV.
3. Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR. Týmto dňom súčasne strácajú účinnosť predchádzajúce Stanovy SZKDV. Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na MV SR.
4. Výklad týchto stanov vykonáva Výkonný výbor. Týmto sa rušia Stanovy SZKDV, schválené Valným zhromaždením SZKDV dňa 11.3.2006, registrované MV SR pod číslom VVS/1-900/90-7491-4.

Ivan Cibák Lucia Ježíková
prezident SZKDV generálny sekretár SZKDV