Vzdelávanie

Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode v spolupráci s FTVŠ UK zabezpečuje vzdelávanie odborníkov v športe v nasledovných odborných spôsobilostiach:

Tréner kanoistiky

– vodný slalom a zjazd I., II., III. stupňa*
*vzdelávanie IV. a V. stupňa zabezpečujú vysoké školy s príslušnou akreditáciou
Pokračujte do sekcie >> tréneri

Rozhodca kanoistiky

– vodný slalom a zjazd I., II., III. stupňa
Pokračujte do sekcie >> rozhodcovia

Kontakt

Pre získanie ďalších informácii prosím kontaktuje poverenú osobu

Tréneri a všeobecné informácie
Milan Kubáň – treneri@canoeslalom.sk

Rozhodcovia
rozhodcovia@canoeslalom.sk

Na stiahnutie

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 444/2008 Z.z.

Prevod starých tried na nové kvalifikačné stupne

Prevod starých tried na nové kvalifikačné stupne nerieši žiadna vyhláška ani iný právny predpis, t.j. zväz a ani iná inštitúcia nemá právomoc „preklápať“ staré triedy na nové stupne, To znamená, že v praxi zatiaľ budú vedľa seba existovať dva uznávané systémy kvalifikácií, starý – triedy a nový – kvalifikačné stupne. Starý systém nie je možné úplne preklopiť na nový systém, líšia sa profilom absolventov a aj obsahom vzdelávania, jediné, čo možno porovnať je rozsah. Tí, čo už majú vzdelanie podľa starého systému tried, nemusia školenia absolvovať odznovu, dosiahnuté vzdelanie im naďalej platí. Ak chcú pokračovať v štúdiu napr. tréneri, ktorí majú bývalú III. triedu na vyššom stupni, tak pokračujú napr. na II. kvalifikačnom stupni, nezačínajú odznovu na I. kvalifikačnom stupni.