PREZÍDIUM SLOVENSKEJ KANOISTIKY

Členmi prezídia Slovenskej kanoistiky pre obdobie 2017-2021 sú:

Kontrolór Slovenskej kanoistiky pre obdobie 2017 – 2022 je:

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SLOVENSKEJ KANOISTIKY

ROK 2018
Pozvánka Prezídium 1/2018
Zápisnica Prezídium 1/2018
Prezenčná listina

ROK 2017

Pozvánka Prezídium 1/2017
Zápisnica Prezídium 1/2017

Zápisnica – zasadnutie pracovnej skupiny (apríl 2017)

Pozvánka Prezídium 2/2017
Zápisnica Prezídium 2/2017
Prezenčná listina

Pozvánka Prezídium 3/2017
Stanovy – s pripomienkami na schválenie
Rokovací poriadok pre konferenciu
Priebežné čerpanie
Prezenčná listina
Zápisnica Prezídium 3/2017

Pozvánka Prezídium 4/2017
Zápisnica Prezidium 4/2017