URGENTNÁ INFORMÁCIA – naliehavá žiadosť o súčinnosť

Vážená športová organizácia,

v týchto dňoch bolo ministerstvo zaplavené žiadosťami o zápis podnikania športových odborníkov vrátane tých, ktorí už podnikateľmi dávno sú. Počet žiadostí masovo narastá. Z povahy problému sme za najpravdepodobnejšiu príčinu identifikovali rozšírenie dezinformácie, ktorej pôvod nevieme určiť, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o súčinnosť v tejto veci.

  1. Zoznam športových odborníkov

Ministerstvo na svojom webovom sídle (http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls) zverejnilo zoznam všetkých športových odborníkov, ktorí podnikajú podľa zákona o športe. Nie je ich ani menej ani viac ako sú tí, ktorí sú v zverejnenom zozname. Zoznam aktualizujeme pravidelne každý týždeň a až do ukončenia migrácie na nový IS športu je tento zverejnený zoznam jediným verejným zoznamom športových odborníkov podnikajúcich podľa zákona o športe. Zoznam obsahuje nasledovné údaje o športovom odborníkovi: meno a priezvisko, dátum narodenia, IČO, obchodné meno, začiatok, ukončenie a pozastavenie podnikania v činnosti športového odborníka.

  1. Zasielanie žiadostí o podnikanie športového odborníka

Naliehavo Vás žiadame, aby ste informovali všetkých športových odborníkov vo Vašej pôsobnosti, aby v žiadnom prípade neposielali žiadosti o zápis podnikania športového odborníka v nasledovných prípadoch:

  1. a) ak sa nachádzajú vo zverejnenom zozname športových odborníkov na webovom sídle ministerstva (http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls), nakoľko ide o duplicitnú (a teda bezpredmetnú) žiadosť,
  2. b) ak majú platnú živnosť v oblasti činnosti športových odborníkov (trénerov, rozhodcov, masérov a pod.) s jej začiatkom pred 01.01.2016, nakoľko podnikajú ďalej podľa živnostenského zákona až do uplynutia platnosti živnosti (a nepotrebujú podnikať podľa zákona o športe),
  3. c) ak podnikajú v činnosti športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby (s.r.o. a pod.), nakoľko toto nie je podnikanie športového odborníka podľa zákona o športe (toto je potrebné riešiť cez obchodný register).

Vo všetkých troch uvedených prípadoch budú prijaté žiadosti založené do spisu bez odpovede, nakoľko duplicitné podávanie žiadostí spôsobuje kapacitný a informačný kolaps procesov. Aj bez tohto problému je vybavovacia doba novej žiadosti (nie duplicitnej) o zápis podnikania športového odborníka viac ako dva mesiace.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za spoluprácu a za informovanie Vašich športových odborníkov v čo najkratšom čase, aby sme spoločne zastavili informačnú paniku.

S úctou
Božena Gerhátová
generálna riaditeľka
sekcia štátnej starostlivosti o šport
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

vybavuje:
Branislav Strečanský
riaditeľ
odbor informácií a financovania športu
02 / 5937 4772

12 Mar 2018Správy